Jana Ko�endov�

Dyslexie, dysgrafie a ostatn� dys�

N�kdy m�me pocit, �e jsou na�e d�ti nebo i my sami pomalej�� ne� ostatn�, �e se t�eba neu�� tak, jak by se vzhledem ke sv�mu potenci�lu u�it mohly, n�kdy jsou hyperaktivn�j�� ne� ostatn�, n�kdy se h��e u��, h��e se chovaj�, h��e �tou, p��, po��taj� � neboli maj� r�zn� typy dyslexi�.

Probl�my s u�en�m � dyslexie - jsou v podstat� slep� m�sta v mozku, kudy neproud� energie, jsou zde bloky. Tyto slep� skvrny mohou zp�sobit, �e se c�t�me hloup� a nep�im��en�, m�me probl�my ve �kole anebo i se sv�m zdrav�m.

Pro� tomu tak je?

Ne� na�e d�ti vyrostly, p�edali jsme jim maximum na�� l�sky a z�rove� i na�eho p�esv�d�en�. My sami jsme sv� p�esv�d�en� z�skali od sv�ch rodi�� a ti zase od t�ch sv�ch. Absorbovali jsme syst�m jejich p�esv�d�en� prost� t�m, �e jsme s nimi byli. Sna�ili jsme se b�t pro n� dokonal�. Poda�ilo se n�m ale v jejich o��ch �pln� usp�t a vyhov�t? Samoz�ejm� �e ne. Vy�adovali od n�s, abychom byli dokonal� jejich zp�sobem. Tak v n�s postupn� vznikal pocit k�ivdy, hanby, obvi�ov�n�, �zkosti, stresu a deprese.

Za�ali se objevovat probl�my s chov�n�m, kokt�n�m, pomo�ov�n�, s hyperaktivitou, se sp�nkem, probl�my ve �kolce, �kole, za�ali nemoci, alergie, ekz�my. Na�e d�ti tak ale pouze reaguj� na tyto pocity. Zvl�dnout je to, ale nikdo neu��!!! A tak jejich zp�soby chov�n� a postoje se s nimi/n�mi vle�ou cel� �ivot! � do chv�le, �e se rozhodneme, �e skute�n� m�me i jinou MO�NOST VOLBY.

Kdyby rodi�e sv� d�ti nau�ili, �e my jedin� jsme zdrojem sv�ho �t�st�, zdrav� a toho, jak se m�t l�pe, odstranili bychom tak kone�n� traumata z minulosti a poskytli lidem mo�nost svobodn� volby. N�prava je p�itom velice snadn�, jemn�, ��inn� a zvl�dne ji skute�n� ka�d�, bez ohledu na sv� fyzick� mo�nosti.

Jste ochotni prov�st u sv�ho d�t�te a u sebe okam�itou zm�nu?

Sezen� s d�tmi prob�h� tak, �e pokud je d�t� ochotn� spolupracovat, pracuji s n�m. Pokud je �ilej��, nesoust�ed�n� apod., pracuji na rodi�i. Va�e energie je spole�n�, stejn� jako Va�e traumata, slep� m�sta, emoce z minulosti apod. N�pravou rodi�e vznik� n�prava i u d�t�te. Z nap�t� svalu vytestuji, kdy vznikl blok, vytestuji okolnosti tohoto bloku a budeme si pov�dat. Pot� provedeme korekce. N�kdy budou d�ti sledovat moje ruce a budou mi p�i tom od��k�vat abecedu nebo b�sni�ku, n�kdy budou malovat, n�kdy si lehounce zacvi��, n�kdy dostanete snadn� dom�c� �kol. Pokud budeme pracovat na v�t��ch d�tem, je dobr� p�in�st jejich se�ity ze �koly.

T��m se na V�s...