Jana Ko�endov�

Co je z�m�rem?

Moje pr�ce se op�r� o poznatky z kineziologie / metody one brain, co� je jemn� a ��inn� metoda, kter� odstra�uje bloky zp�soben� strachem, bolest� nebo strachem z bolesti.
Metoda se nezab�v� diagnostikov�n�m. To d�laj� l�ka�i i l��itel�. Facilit�tor (�lov�k op�raj�c� se o metodu One Brain) zji��uje p���inu / p��b�h, kter� toto spustil. Ve v�t�in� p��pad� p���ina vznikla v d�sledku emocion�ln�ho stresu ji� v regresn�m v�ku.

Tr�p� V�s stres:

  • Z bolesti hlavy, zad, migr�ny, r�zn�ch strach�, alergie, ekz�m�, �e jste neust�le podr�d�n�, nerv�zn�, nem��ete sp�t, m�te nadv�hu?
  • Ze vztah�, �e nejsou �pln� dle Va�ich p�edstav, �e si vyb�r�te st�le stejn� nevyhovuj�c� partnery, �e se h�d�te, nedok�ete naj�t spole�nou �e� a to V�s ub�j�?
  • Z nedostatku pen�z?
  • Z ne�sp�chu v pr�ci nebo p�i studiu?
  • Z va�ich d�t� a jejich dyslexi�, dysgrafi�, probl�m� s u�en�m, �ten�m, psan�m, po��t�n�m, p��p.stres, �e se pomo�uj�, koktaj�, jsou agresivn� a vy se s nimi nem��ete shodnout?

V pr�b�hu �ivota n�s potkala spousta stresuj�c�ch okam�ik�, kter� zablokovaly n� mozek a ten te� funguje podle star�ch vzor� a nut� n�s podv�dom� st�le opakovat stejn� situace.

Na za��tku t�m�� ka�d�ho zdravotn�ho probl�mu je emocion�ln� p���ina, tedy stres. Facilit�tor probl�m pomoc� svalov�ho testu ur�� a n�sledn� tzv. odblokuje, ��m� se stimuluj� samol��ebn� mechanizmy t�la a doch�z� k n�sledn�mu upevn�n� zdrav�.

Ve Va�em tr�pen�, probl�mu, bolesti apod. spolu objev�me p���inu (pomoc� testov�n� svalu - m�rn� p�edpa��te ruce a j� budu d�lat lehk� p��tlaky na p�edlokt� ). Zn�te situaci, kdy V�m n�kdo �ekne �patnou zpr�vu? Podlom� se V�m kolena, ochabnou svaly. Zat�mco, kdy� m�te radost, jste �sp�n�, svaly jsou pln� energie. Stejn� tak reaguj� podv�dom� svaly na jakoukoliv ot�zku� pozitivn� odpov�� sval zpevn�, negativn� odpov�� sval oslab�. Po celou dobu pov�d�n� budete p�i v�dom�, nejedn� se o hypn�zu nebo jinak zm�n�n� stav mysli, mluv�te pouze o v�cech, o kter�ch mluvit chcete. N�kdy p�jdeme v �ase zp�t, do Va�eho ml�d�, d�tstv� (v�kov� regrese / recese). Pomohu V�m snadno si vzpomenout� a potom z pohledu odstupu �asu si vy sami uspo��d�te sv�j �ivot tak, jak pot�ebujete.

Pokud c�t�te, �e chcete sv�j �ivot pozitivn� zm�nit, nev�hejte a domluvte si u m� �odblokov�n�. Cena jednoho odblokov�n� je 1.000,- K� (od 1.5.2020 1.500,- K�).

T��m se na V� �ivotn� p��b�h...